Školní řád

Naše školka se řídí vnitřním řádem, jenž definuje základní pravidla, která je nutné dodržovat při umístění dítěte do naší školky.

Vnitřní řád pro rodiče

1) Mateřská škola je v provozu od 6:30 do 16:30 hodin.

2) Rodiče jsou povinni předat dítě ráno učitelce, která odpovídá za bezpečnost dítětě do doby, kdy je opět předán rodičům, případně zástupcům na základě písemného pověření.

3) Rodiče dbají, aby dítě docházelo do MŠ nejdéle do 8:00 hodin později použijí zvonek (škola se zamyká).

4) Povinností rodičů je předávat dítě do MŠ zdravé, změnu zdravotního stavu dítěte, nahlásí ráno učitelce. Utajování nemocí ohrožují zdraví svého dítěte i ostatních dětí.

5) Nemůže-li dítě docházet do MŠ, rodiče oznámí příčinu jeho nepřítomnosti a odhlásí je z obědů nejdéle do 7 hodin ráno.

6) Předem známou nepřítomnost nahlásí učitelce.

7) S problémy při výchově se můžete obrátit na učitelky, které Vám pomohou hledat řešení. Zapůjčí Vám odborné časopisy a literaturu, popřípadě doporučí specialistu.

8) Děti budou do MŠ potřebovat: pohodlné oblečení do třídy, starší oblečení na zahradu, čistý kapesník.

9) Při vstupu do MŠ se přezouvají i rodiče - návleky jsou u vchodových dveří.

10) Při nástupu do MŠ si děti přinesou: bačkorky, zubní kartáček a pastu,náhradní oblečení do třídy.

11) S dětmi pracují učitelky a asistentky mateřské školky.

12) Každá třída má svůj denní program, který je možné měnit aktuálním podmínkám dne nebo potřeb dětí.

13) Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

14) MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a školy.

15) Rodiče mají právo být informováni o prospívání svého dítěte a domlouvat se s učitelkou o společném postupu při výchově a vzdělání jejich dětí.

16) Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů a o nich být dostatečně informováni.

17) Rodiče mají právo vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy o výchově a vzdělávání předškolních dětí a výchovném programu školy.

18) Stížnosti , oznámení a podněty k práci mateřské školy podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízenému orgánu.

 

ŠKOLNÍ ŘÁD